Splošni pogoji

Domov  ❯ O podjetju VIZIJA nepremičnine  ❯ Splošni pogoji

Podjetje VIZIJA LINA INA POGLAJEN s.p. (v nadaljevanju nepremičninska družba), v skladu s 15. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju (ULRS št. 42/2003), določa Splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, kakor sledi:

1. Pomen uporabljenih pojmov:

 • Nepremičninska družba je VIZIJA LINA INA POGLAJEN s.p.
 • Naročitelj oz. naročiteljica (v nadaljevanju naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene Pogodbo o posredovanju pri prometu z nepremičninami.
 • Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljevanju: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi in ima v skladu z zakonom pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Pogodba o posredovanju) je pisni dogovor, s katerim se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
 • Provizija je plačilo za posredovanje.

2. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami

2.1. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko družbo in naročnikom.

2.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

3. Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine se nepremičninska družba zavezuje opravljati naslednje storitve, katerih stroški so zajeti v proviziji:

 • vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala o sklenitvi prodajne oz. menjalne pogodbe,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne ali druge pravice tretjih oseb na nepremičnini),
 • posredovanje pri pogajanjih ter pripravi za sklenitev pravnega posla,
 • sestava prodajne oz. menjalne pogodbe,
 • trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem,
 • zagotovitev navodil za veljavno sklenitev pogodbe,
 • priprava predloga za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo,
 • druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj posebej pisno dogovorita v pogodbi po posredovanju.

4. Storitve posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine

Nepremičninska družba opravlja naslednje storitve posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine, katerih stroški so zajeti v proviziji:

 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev višine najemnine;
 • seznanjanje naročitelja z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev najemne pogodbe in višino davčnih obveznosti;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb;
 • trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem, organizacija in vodenje ogledov;
 • sodelovanje pri pogajanjih in pripravi za sklenitev najemne pogodbe;
 • sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine ter sestava zapisnika o izročitvi in prevzemu,
 • druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj posebej pisno dogovoritav pogodbi o posredovanju.

5. Provizija

5.1. V primeru plsredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4% + DDV (22%) pogodbene vrednosti, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca), ima pravico od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovico provizije.

5.2. V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV (22%). Kadar nepremičninske družba posreduje za obe stranki (najemnika in najemodajalca), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije, v kolikor s pogodbo o posredovanju ni dogovorjeno drugače.

5.3. S plačilom provizije so kriti stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja; preverjanje stanja nepremičnine, pogajanja in priprave na sklenitev najemne ali prodajne pogodbe, stroški za dejanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami: seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pisna opozorila, obvestila, potrdila, ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nemičninami, oglaševanje prodaje oziroma najema ali oddaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način, seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake, telefonsko komuniciranje, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

6. Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti

Nepremičninska družba ima iz razloga zavarovanja odgovornosti za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, sklenjeno pogodbo o zavarovanju za zavarovalno vsoto v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju in v skladu z odločitvijo pristojnega ministrstva za prostor.

Splošni pogoji veljajo od 14.02.2014

www.vizija-nepremicnine.si
VIZIJA, Lina Ina Poglajen s.p., Glavni trg 18A, 1234 MENGEŠ.
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo licencirana nepremičninska družba.
Zavarovana je poklicna odškodninska odgovornost nepremičninskih posrednikov pri zavarovalnici Triglav,
polica št.: OD40101599955 velja do 23.3.2018

Cenik se upošteva samo v primeru, ko sta se stranki dogovorili, da se za storitve ne zaračuna provizija ampak storitve po ceniku. CENIK STORITEV podjetja VIZIJA nepremičnine pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

Pregled pravnega  stanja (izpisek  iz ZK ali  pregled  pogodb, če nepremičnina ni vpisana v ZK) 46,0 EUR
Sklenitev pogodbe o posredovanju.  41,7 EUR
Ogled nepremičnine: 62,6 EUR
Svetovanje, sodelovanje pri pogajanjih: 41,7 EUR
Hramba listin in are: 62,6 EUR
Stroški  oglaševanja: 25 EUR
Cenitve pooblaščenih izvedencev: po ceniku  pooblaščenega sodnega cenilca oz. izvedenca gradbene stroke
Telefonsko komuniciranje s strankami: 62,6 EUR
Seznanitev naročitelja in tretjih oseb z tržnimi, davčnimi  razmerami  ter stroški notarskih storitev: 41,7 EUR
Prijava odmere davka na DURS: 41,7 EUR
Pridobitev mapne kopije na GURS: 41,7 EUR
Pridobitev ZK izpiska: 41,7 EUR
Pridobitev lokacijske informacije: 41,7 EUR
Pridobitev druge manjkajoče dokumentacije oz. potrdil 41,7 EUR  za vsak dokument
Priprava  zemljiško knjižnega predloga 83,45 EUR
Seznanjanje naročitelja  z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotov. napake: 41,7 EUR
Izdelava prodajne, menjalne, najemne pogodbe: po odvetniški tarifi
Pisna opozorila,  obvestila,  potrdila: 6,25 EUR in poštni stroški za vsako opozorilo, obvestilo, potrdilo.
Ugotavljanje dejanskega  stanja nepremičnine: 41,7 EUR
Potni stroški: Posrednik obračuna  potne stroške v višini, kot so določeni z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
Ostale storitve: Ostale storitve, ki niso navedene v tem ceniku obračuna posrednik po porabljenem času, in sicer za vsake začete pol ure 16,7 EUR.

Za storitve, ki niso navedene v tem ceniku veljajo cene po posebnem dogovoru.
Cene so izražene v slovenskih tolarjih in že vključujejo DDV v višini 20%.

Ta cenik prične veljati 01.09.2012

VIZIJA Lina Ina Poglajen s.p.

Ljubljana, 10.09.2012